Leveringsvoorwaarden Art to Art foto cadeau shop

 

Algemene leveringsvoorwaarden van Art to Art print & sign

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Art to Art: Art to Art gevestigd aan de Ooster Lekdijk 24a te Krimpen a/d Lek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gouda onder nummer 24405053, BTW nr. NL135753673B01

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Art to Art opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op doek en opgespannen op spielatten van een door koper te overhandigen afbeelding.

Bescheiden: alle door koper aan Art to Art ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Art to Art vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Art to Art tot het verrichten van werkzaamheden door Art to Art ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Art to Art en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Art to Art sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Art to Art zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Art to Art op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

2.5 De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Art to Art met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Art to Art geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Art to Art reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 3: Prijzen/overeenkomsten

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s , inclusief BTW en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of wordt overeengekomen.

 

3.2 De door Art to Art opgegeven prijzen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3.3 Een overeenkomst met Art to Art komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Art to Art één of meerdere producten heeft besteld en van Art to Art langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

 

Artikel 4: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

 

4.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Art to Art te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

4.2 De tarieven van Art to Art zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België

4.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Art to Art. Schade die Art to Art lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Art to Art komt volledig voor rekening en risico van koper.

4.4 Een door Art to Art opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Art to Art in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

4.5 De binding van Art to Art aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Art to Art in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Art to Art aangegeven leveringstermijn.

4.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Art to Art te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

4.7 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Art to Art is niet aansprakelijk voor schade aan verpakking door transport.

4.8 Art to Art is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 5: Overmacht

5.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Art to Art dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.2 Art to Art kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

5.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Art to Art mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Art to Art jegens de koper bestaat.

5.4 Tekortkomingen van Art to Art in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

5.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

5.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Art to Art toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.

6.3 Beeldrecht : Voor alle afbeeldingen geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de eventuele portret en/of auteursrechten.

6.4 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Art to Art in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpatij.

6.5 Art to Art verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Art to Art de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7: Betalingen

7.1 Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na orderdatum en op de door Art to Art in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

7.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

7.3 Art to Art is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Art to Art komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

7.4 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen netto, is voldaan.

7.5 Art to Art hanteert één betaalmogelijkheid: – bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op bankrekening 12.89.62.119 ten name van Art to Art. Zodra het bedrag op de rekening is  bijgeschreven, wordt de order in productie genomen.

Artikel 8: Klachten

8.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Art to Art de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Art to Art er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

8.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.3 Een reclamatie wordt door Art to Art slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Art to Art heeft overhandigd/geretourneerd.

8.4 De prestatie van Art to Art geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

8.5 Klachten dienen binnen max. 5 dagen na ontvangst van het product gemeld te worden.

Artikel 9: Garantie

9.1 Art to Art staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

9.2 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

9.3 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Art to Art worden gezonden. Art to Art wordt daarvan eigenaar.

9.4 Indien herstel of vervanging onmogelijk is heeft Art to Art het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid m.b.t. beeldrecht

10.1 Art to Art is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Art to Art is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Art to Art bekend was of behoorde te zijn.

Artikel 11: Transport

11.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Art to Art, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Art to Art door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

11.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Art to Art naar koper is de aansprakelijkheid van Art to Art beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 12: Toepasselijk recht bij geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Art to Art worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 13: Regels met betrekking tot privacy wetgeving

13.1 Art to Art garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

13.2 Art to Art is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.